Information om distansförsäljning i Ålands Försäkringar Ab

I kapitel 6 a i konsumentskyddslagen (38/1978) stadgas om försäkringsbolagets informationsplikt gentemot konsumentkunder vid distansförsäljning av försäkringstjänster.

En försäkring som tecknas utan ett personligt möte mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren, är ett distansavtal. Kommunikationen mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren för att ingå avtalet, och marknadsföringen som föregår avtalet, sker då genom användning av telefon, post, datanät eller annat medel för att ingå avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Informationen nedan ges till fysisk person, nedan försäkringstagaren, som tecknar försäkring på distans i Ålands Försäkringar Ab, nedan försäkringsbolaget, för ändamål som inte utgör näringsverksamhet.

Försäkringsgivare:

ÅLANDS FÖRSÄKRINGAR AB

Besöksadress: Köpmansgatan 6, Mariehamn
Postadress: PB 64,
AX-22101 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-27 990
E-post: 
info@alands.fi
FO-nummer: 3125676-2
Hemort: Mariehamn.

www.alands.fi

Offentliga register och bransch

Offentliga register:

Handelsregistret.
Skatteförvaltningens basuppgifter.
Förskottsuppbördsregistret.
Registret över mervärdesskattepliktiga.
Arbetsgivarregistret.
Registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Bransch:

Skadeförsäkring.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon, växel: 09 183 51
kirjaamo(a)finanssivalvonta.fi

Produktinformation

Det huvudsakliga innehållet för respektive försäkring samt försäkringsskyddets omfattning och uppgifterna om de väsentliga begränsningarna framgår av produktguiden, försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren, de allmänna avtalsbestämmelserna samt faktabladet för respektive försäkringsprodukt. Informationen finns tillgänglig på försäkringsbolagets hemsida.

Försäkringspremiens belopp och uppgifterna för betalningen framgår av offerten och försäkringsavtalet.  

Ångerrätt

Bestämmelserna om ångerrätt i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen tillämpas inte på försäkringar. Om försäkringstagarens rätt att annullera och säga upp ett försäkringsavtal stadgas i lagen om försäkringsavtal.

Enligt lagen om försäkringsavtal har försäkringstagaren rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska ske skriftligen. Om försäkringstagaren inte har angivit något datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsgivaren. Någon uppsägningsrätt finns dock inte, om försäkringsperioden enligt avtalet är kortare än 30 dagar. Vid uppsägning uppbärs dock försäkringspremien för försäkringens giltighetstid.

Uppgifter om rättsmedel

Om du är missnöjd med beslutet du fått eller om det finns något som är oklart i ditt försäkringsavtal, ska du i första hand kontakta försäkringsbolaget.

Tilläggsinformation gällande grunder och andra faktorer som påverkar ditt ärende ges av den handläggare som har hanterat ditt ärende. Handläggarens kontaktuppgifter framgår av försäkringsbolagets beslut.

Som bilaga till beslutet finns alltid anvisningar för sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut.

Ytterligare information om rättsmedel som kunden har tillgång till finns även på försäkringsbolagets hemsida och i den skriftliga informationen för respektive försäkringsprodukt.

Övrig information

Denna information om distansförsäljning ges enligt lagstiftningen i Finland.
På försäkringsavtalen tillämpas Finlands lag.
Vi betjänar på svenska och finska.