Här hittar du vår visselblåsarfunktion. Den är till för dig som vill rapportera en misstanke om överträdelse av lagstiftning. Du hittar även mer information om vad du kan visselblåsa om och hur du rapporterar ett problem.

Visselblåsning och anmälan om oegentligheter

Vi värnar om en respektfull kultur och hög etisk standard samt att bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Därför arbetar vi proaktivt med att upptäcka och förebygga överträdelser, missförhållanden och oegentligheter i vår verksamhet.  

Det är viktigt för oss att motverka risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Skulle du som arbetstagare, samarbetspartner eller annan intressent misstänka eller upptäcka oegentligheter eller missförhållanden i vår verksamhet uppmuntrar vi dig att anmäla detta genom vår visselblåsartjänst. På så sätt kan vi utreda och, vid behov, åtgärda dessa så fort som möjligt.

Vår rutin för visselblåsning omfattar rapportering av misstänkta överträdelser av EU-lagstiftning eller nationell rätt i enlighet med Visselblåsarlagen*.

Vi uppmuntrar även anmälningar som rör sådant som inte faller in under Visselblåsarlagen men som ändå kan vara av intresse för oss att få kännedom om och utreda. Det kan exempelvis handla om misstanke om tjänstefel eller ett i övrigt bedrägligt, oetiskt eller oaktsamt agerande.

En anmälan ska alltid lämnas i god tro, det betyder att anmälaren inte behöver ha bevis för sin misstanke men att denne, vid tidpunkten för inlämnande av anmälan, har skälig anledning att anta att informationen är sann och korrekt. 

*  Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022) (Finland) och Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Sverige)

Visselblåsartjänsten ska inte användas för kundklagomål eller enskilda tvister. Här kan du läsa mer om vår kundnöjdhet.

Frågor och/eller besvär gällande försäkrings- eller skadebeslut hanteras i enlighet med den besvärshänvisning som bifogats respektive beslut.

Vår visselblåsartjänst tillhandahållas av en extern part. Systemet är helt separat från våra övriga IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar in anmälan.

Anmälan inlämnas anonymt via visselblåsartjänsten och även eventuell kommunikation mellan anmälaren och den som utreder ärendet sker anonymt.

För det fall anmälaren själv väljer att uppge personuppgifter i samband med anmälan kommer dessa uppgifter att hanteras strikt konfidentiellt.

Rapporter raderas inom fem år från den dag anmälan inkom, om inte rapporten behövs för att tillvarata vårt eller den rapporterande personens rättigheter och skyldigheter. Eventuella personuppgifter som framgår av anmälan raderas innan ärendet arkiveras.

Om anmälan gäller misstänkta överträdelser av EU-lagstiftningen eller av nationell lagstiftning som anges i visselblåsarlagen och anmälaren är anställd eller har en annan arbetsrelaterad relation till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag eller Ålands Försäkringar Ab kommer ärendet att hanteras i enlighet med Visselblåsarlagen.

Visselblåsarlagen skyddar personer som anmäler överträdelser, eller misstänkta överträdelser, som de har fått del av i, eller i anslutning till, sitt arbete från repressalier eller negativ särbehandling från arbetsgivaren.

Med arbetsrelaterad ställning avses:

  • Anställda inklusive praktikanter, vikarier och sommarjobbare
  • Anställda hos underleverantörer och tjänsteleverantörer
  • VD, styrelsemedlemmar och medlemmar i Förvaltningsrådet.

Skyddet omfattar även personer som förvärvat information om överträdelser i samband med förhandlingar inför arbete som anges ovan, eller i samband med arbete som senare upphört (tidigare anställda).

För att göra en anmälan, klicka på ”Skapa meddelande” och följ instruktionerna.

Anmälningssidan är koncerngemensam för moderbolaget Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och dotterbolaget Ålands Försäkringar Ab. Du kan rapportera på svenska, finska eller engelska. En anmälan som görs på något annat språk kommer inte att behandlas.

Anmälningar hanteras av moderbolagets compliancefunktion.

Under vissa omständigheter och vad som tillåts enligt EU-direktivet** och nationell lag, kan du rapportera missförhållanden externt till en myndighet.

Exempel på extern rapporteringskanal är Justitiekanslersrämbetets centraliserade rapporteringskanal. För mer information och för att lämna in en extern anmälan, vänligen vänd dig till myndighetens webbplats.

** Direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, (Visselblåsardirektivet)