Nedan finns samlad information om vart du kan vända dig om du inte är nöjd med vårt bemötande eller våra beslut.

Möjligheterna att ansöka om ändring i ersättningsbeslut avviker mellan lagstadgade och frivilliga försäkringar. 

Med försäkringsbesluten bifogas en skriftlig besvärssanvisning, med information om hur du söker ändring.

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ålands Försäkringar, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

Ett försäkringsbeslut kan rättas om det innehåller uppenbara felaktigheter, till exempel skriv- och/eller räknefel.

Våra handläggare bistår dig gärna med all nödvändig hjälp och information gällande ditt ärende. Handläggarens namn framgår av försäkringsbeslutet.

Handläggaren involverar, vid behov, berörda ansvariga och områdeschefer i ärendet och återkopplar till dig.

Din anhållan om rättelse skall vara skriftlig och undertecknad av behörig person.

Av din anhållan behöver minst följande framgå:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Beslutet för vilket du begär rättelse.
 • Vad i beslutet som du anhåller om rättelse i samt grunden.

Om du har givit annan person en fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ålands Försäkringar redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot bifogas din anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ålands Försäkringar och medverka i försäkringsbolagets utredning av ärendet.

Handläggningstiden är två (2) veckor, räknat från tidpunkten då vi har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig i ärendet, men vi strävar till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post, och i andra hand per post till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ålands Försäkringar. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst anses ha kommit till din kännedom samma dag som det har publicerats i tjänsten eller avsänts per e-post. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Kontaktuppgifter:

www.alands.fi

E-post:

Handläggare: förnamn.efternamn[at]alands.fi

Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Kundtjänst: info@alands.fi

Telefon:

Kundtjänst: +358 (0)18 27 990

Besöksadress:

Köpmansgatan 6, Mariehamn
Åland, Finland

Postadress:

Ålands Försäkringar Ab
(Infoga Handläggarens namn)
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN
ÅLAND, FINLAND

Du har möjlighet att vända dig till Ålands Försäkringar med en anhållan om att få ett beslut från oss behandlat på nytt genom omprövning, till exempel på grund av att nya omständigheter har tillkommit.

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ålands Försäkringar, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

En anhållan om omprövning behandlas av en särskilt sammansatt grupp i Ålands Försäkringar, främst bestående av internt sakkunniga och ansvariga i verksamheten.

Omprövningsgruppens uppdrag är att göra en ny prövning av ärendet med utgångspunkt i alla kända omständigheter. Om det finns orsak att ändra tidigare beslut i ärendet så kommer ett nytt beslut att meddelas. Om beslutet inte kan ändras så informeras du skriftligen om det.

Omprövning kan inte göras i ärende som är anhängigt vid, eller har handlagts av, besvärsnämnd, domstol eller annat tvistlösningsorgan utanför domstol.

En anhållan om omprövning skall lämnas in till Ålands Försäkringar senast inom tre (3) månader efter att du har fått vårt skriftliga beslut i ett ärende.

Anhållan skall vara skriftlig och undertecknad av behörig person.

Av din anhållan behöver minst följande framgå:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Beslutet som du vill att omprövas.
 • Vad i beslutet som du vill ompröva samt grunden.

Om du har givit annan person fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ålands Försäkringar redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot bifogas din anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ålands Försäkringar och medverka i försäkringsbolagets utredning av ärendet.

Handläggningstiden är en (1) månad, räknat från tidpunkten då vi har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig i ärendet. Handläggningstiden kan förlängas med två (2) månader om det krävs ytterligare tid för att utreda ditt ärende. Ett meddelande om förlängning av handläggningstiden lämnas inom den ordinarie handläggningstiden om en (1) månad. Vi strävar dock till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post, och i andra hand per post till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ålands Försäkringar. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst anses ha kommit till din kännedom samma dag som det har publicerats i tjänsten eller avsänts per e-post. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Kontaktuppgifter:

E-post:

omprovning@alands.fi

Telefon:

Kundtjänst: +358 (0)18 27 990

Besöksadress:

Köpmansgatan 6, Mariehamn
Åland, Finland

Postadress:

Ålands Försäkringar
Omprövning
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN
ÅLAND, FINLAND

Du har möjlighet att vända dig direkt till Ålands Försäkringars klagomålsansvariga i alla ärenden där du inte är överens med Ålands Försäkringar gällande hanteringen av dig eller dina ärenden. Om ditt ärende endast avser Ålands Försäkringars hantering av personuppgifter hänvisas istället till försäkringsbolagets dataskyddsombud (DSO).

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ålands Försäkringar, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

Klagomålsansvarig eller Ålands Försäkringar kan dock inte hantera eller ta ställning i ärende som är anhängigt vid, eller har handlagts av, besvärsnämnd, domstol eller annat tvistlösningsorgan utanför domstol.

Klagomålsansvarig behöver få minst följande information:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Ditt ärende.

Om du har givit annan person en fullmakt att företräda dig så skall fullmakten kunna uppvisas, eller bifogas med en skriftlig anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ålands Försäkringar redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot kunna uppvisas, eller bifogas med en skriftlig anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ålands Försäkringar och medverka i försäkringsbolagets utredning av ärendet.

Handläggningstiden är en (1) månad, räknat från tidpunkten då du lämnade in ditt ärende eller vid den senare tidpunkt då Klagomålsansvarig har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig. Handläggningstiden kan förlängas med två (2) månader om det krävs ytterligare tid för att utreda ditt ärende. Ett meddelande om förlängning av handläggningstiden lämnas inom den ordinarie handläggningstiden om en (1) månad. Vi strävar dock till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post, och i andra hand per post till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ålands Försäkringar. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst anses ha kommit till din kännedom samma dag som det har publicerats i tjänsten eller avsänts per e-post. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Kontaktuppgifter:

E-post:

klagomal@alands.fi 

Telefon:

Kundtjänst: +358 (0)18 27 990

Besöksadress:

Köpmansgatan 6, Mariehamn
Åland, Finland

Postadress:

Ålands Försäkringar Ab
Klagomålsansvarig
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN
ÅLAND, FINLAND

Du kan vända dig direkt till Ålands Försäkringars dataskyddsombud (DSO) i alla ärenden som gäller försäkringsbolagets hantering av personuppgifter. Om ditt ärende gäller annat än personuppgifter, eller en kombination av annat och personuppgifter, hänvisas istället till försäkringsbolagets Klagomålsansvariga.

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ålands Försäkringar, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

Närmare information och kontaktuppgifter via länken:

www.alands.fi/juridisk-information/dataskyddsbeskrivning

Om du har givit annan person en fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ålands Försäkringar redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot bifogas din anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ålands Försäkringar och medverka i försäkringsbolagets utredning av ärendet.

Handläggningstiden för ärenden som avser den registrerades lagstadgade rättigheter är en (1) månad, räknat från tidpunkten då du lämnade in din anhållan till Ålands Försäkringar, eller vid den senare tidpunkt då dataskyddsombudet har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig. Handläggningstiden kan förlängas med två (2) månader om det krävs ytterligare tid för att utreda ditt ärende. Ett meddelande om förlängning av handläggningstiden lämnas inom den ordinarie handläggningstiden om en (1) månad. Vi strävar dock till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post, och i andra hand per post till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ålands Försäkringar. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst anses ha kommit till din kännedom samma dag som det har publicerats i tjänsten eller avsänts per e-post. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Du har möjlighet att vända dig med ett ärende till konsumentrådgivningen eller Dataombudsmannen för vägledning.

Konsumentrådgivningen

Konsumenter kan vända sig med ett ärende till konsumentrådgivningen för kostnadsfri hjälp med vägledning och medling vid tvister.

Närmare information och kontaktuppgifter via länkarna:

Åland:  www.ombudsman.ax

eller

Fastlandet: www.kkv.fi

Dataombudsmannen

Du har möjlighet att kontakta Dataombudsmannens byrå och få hjälp i ärenden gällande Ålands Försäkringars hantering av dina personuppgifter eller din begäran om personuppgifter.

Närmare information och kontaktuppgifter via länken:

www.tietosuoja.fi

Nedan finns information om rådgivnings- och tvistlösningsorgan utanför domstol som du har möjlighet att vända dig till med ett ärende.

FINE, Försäkrings- och finansrådgivningen

FINE:s uppgift är att ge konsumenter, småföretagare och med dem jämförbara kunder rådgivning och rekommendationer till avgöranden av tvister i försäkringsärenden.

FINE:s tjänster ar avgiftsfria.

FINE handlägger inte tvister som är anhängiga vid eller har handlagts i konsumenttvistenämnden eller domstol.

Kontaktuppgifter:
www.fine.fi

E-post:

info[at]fine.fi

Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Postadress:

FINE, Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1
00180 HELSINGFORS

Konsumenttvistenämnden

Konsumenter har även möjlighet att vända sig till konsumenttvistenämnden för att få en rekommendation till avgörande i en tvist med försäkringsbolaget.

Kontakta nämnden för information om handläggningen av ett ärende.

Närmare information och kontaktuppgifter via länkarna:

Åland:

www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-forvaltningen/konsumenttvistenamnden

Fastlandet:

www.kuluttajariita.fi

Försäkringstagare, försäkrad eller förmånstagare kan även väcka talan direkt i domstol gällande ett försäkringsärende.  

Talan skall väckas senast inom tre (3) år från det att du har fått det skriftliga beslutet i vilket ändring söks och besvärssanvisningen.                                    

Talan väcks i tingsrätten på din hemort i Finland, eller i tingsrätten på Ålands Försäkringars hemort, vilket är Ålands tingsrätt.

Handläggning i nämnder avbryter preskriptionstiden för talerätt i domstol.

Privatpersoner som har köpt en vara eller tjänst på nätet, har även möjlighet att söka lösning på en eventuell tvist via Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.

 

Du kan söka ändring i ersättningsärenden som baserar sig på Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) i besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Tidsfristen för att söka ändring i beslutet är 30 dagar från det att du fick du fick kännedom om beslutet. En besvärsskrift anses ha kommit fram inom utsatt tid, om den har anlänt till Ålands Försäkringar inom kontorets öppethållningstid på besvärstidens sista dag.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ditt besvär skall riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men lämnas in till Ålands Försäkringar. Ålands Försäkringar ges då möjlighet att eventuellt rätta sitt beslut i enlighet med yrkandet. Om Ålands Försäkringar inte ändrar i sitt beslut så vidarebefordrar försäkringsbolaget besvärsskriften, med sina bilagor och försäkringsbolagets bemötande, till besvärsnämnden för behandling.

Av ditt besvär skall minst följande framgå:

 • Att ditt besvär är riktat till besvärsnämnden för olycksfallsärenden,
 • Ditt namn, din personbeteckning och dina kontaktuppgifter,
 • Beslutet i vilket du söker ändring,
 • Vad i beslutet som du söker ändring i och vilka ändringar du yrkar på samt motivering till yrkandet.
 • Om din talan förs av en laglig företrädare (t.ex. en vårdnadshavare eller intressebevakare) eller ett ombud, ska också dennes kontaktuppgifter anges
 • Den postadress och eventuella adress av annat slag dit handlingar som rör ändringssökandet kan skickas.

Bifoga sådan ny utredning som du anser kunna inverka på ärendets avgörande med besväret. Handlingar som Ålands Försäkringar redan har tillgång till behöver inte bifogas med ditt besvär, eftersom försäkringsbolaget, på tjänstens vägnar, överlämnar allt material som anknyter till ärendet till nämnden.

Kom ihåg att underteckna ditt besvär.

Om du har givit annan person en fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Kontaktuppgifter:

www.tapaturmalautakunta.fi 

E-post: tl[at]tapaturmalautakunta.fi

Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Postadress:

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
PB 10
00581 HELSINGFORS

Finansinspektionen

Försäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen.

Kontaktuppgifter:

www.finanssivalvonta.fi.