Gruppförsäkring för fritid

2.10.2023
217

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Försäkringsvillkor för gruppförsäkring för fritid enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Enligt dessa försäkringsvillkor kan anställda som är försäkrade enligt lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) (nedan förkortad ”OlyL”) försäkras mot olycksfall under fritiden enligt OlyL 199 §.

Försäkringen beviljas endast som en tilläggsförsäkring till lagstadgad försäkring som avses i OlyL och som tecknats i samma försäkringsbolag.

1. Försäkrade

1.1 Försäkringen kan endast tecknas för de personer som också är försäkrade mot olycksfall i arbetet enligt OlyL.

Följande grupper kan försäkras:

  • hela personalen i ett företag

Försäkringen beviljas för minst två försäkrade.

2. Försäkringens omfattning

2.1 Försäkringen gäller i Finland och utomlands för olycksfall som inträffar under den försäkrades fritid. Som fritid betraktas övriga förhållanden än de som åsyftas i OlyL 21–25 §.

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada hos den försäkrade.

3. Ersättningsbara skadefall samt begränsningar

3.1 Försäkringen ersätter skada eller sjukdom till följd av olycksfall som inträffar under fritiden med undantag av vad som anges i punkt 3.2.

3.2 Försäkringen omfattar inte:

a) olycka om den försäkrades arbete för försäkringstagarens räkning och försäkringstagarens skyldighet att betala lön fortlöpande har varit avbrutna i fler än 30 dagar i följd när olyckan inträffade

b)  yrkessjukdom enligt OlyL 26–29 §, väsentligt förvärrande enligt OlyL 30 § av skada eller sjukdom som ersätts som yrkessjukdom eller ömhet orsakad av arbetsrörelse enligt OlyL 33 §

c) skadefall som ger den skadade rätt till ersättning för olycksfall i arbetet eller för yrkessjukdom enligt lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

d) skadefall i arbete för någon annan arbetsgivare än försäkringstagaren

e) trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande lag i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

f) skada som avses i patientförsäkringslagen

g) skadefall som ger den skadade rätt att med stöd av någon annan lag än OlyL få sådan ersättning som anges i OlyL (till exempel släcknings- och räddningsarbete)

h) skadefall som ger den skadade rätt till ersättning enligt lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom

i) skadefall som har inträffat vid idrottsutövning enligt OlyL 12 §

j) skada i spårtrafik enligt lagen om ansvar i spårtrafik eller i en motsvarande lag i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

k) skador eller sjukdomar till följd av misshandel eller annan avsiktlig handling som någon annan person utfört.

4. Ersättningar och samordning av dessa

4.1 Ersättningarna fastställs enligt bestämmelserna i OlyL, dock med beaktande av nedan angivna undantag och preciseringar.

4.2 För den första perioden på fyra veckor efter ett olycksfall fastställs dagpenningen enligt bestämmelserna i OlyL 56–58 §. Efter en period på fyra veckor uppgår dagpenningen till 1/360 av årsarbetsinkomsten.

4.3 Den årsarbetsinkomst som ersättningarna grundar sig på fastställs i regel med stöd av OlyL 71–73 §. Då årsarbetsinkomsterna fastställs tillämpas de grunder för fastställande och uppskattning av årsarbetsinkomsten som anges i bestämmelserna. I årsarbetsinkomsten inräknas som arbetsinkomst dock endast lön som utbetalas av försäkringstagaren.

4.4 Från en dagpenning som grundar sig på årsarbetsinkomsten avdras den andel som motsvarar dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen enligt vad som stadgas i OlyL 202 §.

4.5 Avdraget görs för den period för vilken den försäkrade har rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för samma olycksfall. Avdraget görs inte för den period för vilken den försäkrade bevisar att denne inte beviljas dagpenning enligt sjukförsäkringslagen.

4.6 Den andel som motsvarar dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen avdras också från den dagpenning som utbetalas för perioden på fyra (4) veckor efter ett olycksfall. Avdraget räknas i detta fall enligt regeln i punkt 4.4 utgående från det belopp som grundar sig på den lön för sjukdomstiden som utbetalas av försäkringstagaren eller på arbetsinkomsten under de fyra föregående veckorna.

4.7 Från dagpenningen och olycksfallspensionen avdras

  • invalidpension som baserar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet och som den försäkrade har rätt till på grundval av samma olycksfall
  • ålderspension som ovannämnda invalidpension har omvandlats till.

4.8 Från olycksfallspensionen avdras dessutom dagpenning enligt sjukförsäkringslagen som den försäkrade har rätt till för samma tid.

4.9 Om den försäkrade har flera arbetsgivare som har betalat denne lön för sjukdomstiden eller någon annan förmån, har endast arbetsgivare som är försäkringstagare rätt att få sådan lön eller annan förmån ersatt från dagpenning eller olycksfallspension som utbetalas med stöd av denna försäkring.

4.10 Från familjepension avdras familjepension som grundar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande eller på företagsverksamhet och som förmånstagaren har rätt till med stöd av samma olycksfall.

5. Sökande av ändring

5.1 Försäkringsbolagets beslut kan överklagas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Begäran om ändring ska inlämnas skriftligen inom 30 dagar från det att den försäkrade fått kännedom om beslutet. För sökande av ändring gäller i övrigt vad bestämmelserna i OlyL anger.

6. Försäkringens giltighet

6.1 Försäkringen tecknas antingen fortlöpande eller som en tidsbestämd försäkring. En fortlöpande försäkring gäller för ett kalenderår i sänder, såvida inte försäkringen upphört gälla i enlighet med punkterna 6.2–6.5. En tidsbestämd försäkring gäller under den försäkringsperiod som framgår av försäkringsbrevet.

6.2 Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under pågående försäkringsperiod. Uppsägningen skall ske skriftligen. Försäkringen avslutas tidigast från och med den tidpunkt när anmälan om uppsägning har kommit in till försäkringsbolaget.

6.3 Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren inte betalat förfallen premie eller uppsåtligen inkommit med felaktiga eller bristfälliga uppgifter för premiesättning eller handläggning av ett ärende i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

6.4 Försäkringsbolaget ska meddela om uppsägning skriftligen. Försäkringen upphör att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen avsänts från försäkringsbolaget. Beror uppsägningen på försäkringstagarens försummelse att betala en försäkringspremie upphör försäkringen dock inte att gälla om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden löpt ut.

6.5 Denna frivilliga försäkring upphör då den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkring, till vilket tilläggsförsäkringen har anslutits, upphör att gälla. Försäkringen upphör även, utan uppsägning, i slutet av det kalenderår under vilket antalet försäkrade understiger två (2) personer.

7. Anmälningsskyldighet

7.1 I samband med att försäkringen tecknas, eller senast 14 dagar efter det att försäkringen börjat gälla, ska försäkringstagaren lämna de uppgifter om sin verksamhet som försäkringsbolaget behöver för att fastställa premie och administrera försäkringen.

7.2 Försäkringstagaren är skyldig att under kalenderårets gång anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som gavs då försäkringsavtalet ingicks. Anmälningen skall göras utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter förändringen.

Exempel på förändringar är att antalet försäkrade sjunkit under två eller att den försäkrade gruppen, dess arbete eller uppgift i övrigt förändrats väsentligt samt att gruppen har upphört att existera.

8. Övriga villkor

8.1 På försäkringen tillämpas OlyL till den del inget annat bestämts i villkoren för denna försäkring.