Företagarens olycksfallsförsäkring

1.4.2023
212

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Försäkringsvillkor för Företagarens olycksfallsförsäkring

1. Försäkrade

Följande personer kan försäkras enligt dessa försäkringsvillkor:

  • person som enlig lag om pension för företagare (1272/2006), (nedan förkortad ”FöPL”), är skyldig att teckna pensionsförsäkring,
  • företagare under 18 år, förutsatt att denne uppfyller förutsättningarna i FöPL 3 §,
  • företagare som nått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet enligt FöPL men som ansökt om att fortsätta sitt företagararbete.

2. Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller i Finland och utomlands för olycksfall i arbetet och för yrkessjukdomar samt för olycksfall som inträffar under den försäkrades fritid, i enlighet med vad som föreskrivs i lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), nedan förkortad ”OlyL”.

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller sjukdom hos den försäkrade.

Försäkringen kan endast tecknas hos försäkringsbolaget, så att den omfattar all företagarverksamhet som försäkras med företagarens pensionsförsäkring.

3. Ersättningsbara skadefall samt begränsningar

3.1 Försäkringen ersätter:

a) skada eller sjukdom till följd av olycksfall som drabbat den försäkrade i arbetet eller enligt vad som i övrigt föreskrivs i OlyL 21–25 §

b) skada eller sjukdom till följd av olycksfall som inträffar under fritiden. Som fritid betraktas övriga förhållanden än de som åsyftas i OlyL 21–25 §

c) yrkessjukdomar enligt vad som föreskrivs i OlyL 26 §.

3.2 Försäkringen ersätter inte försäkringsfall vilka inträffat under arbete som utförts för en annan arbetsgivares räkning och för vilka den försäkrade har rätt till ersättning enligt OlyL.

3.3 Försäkringen ersätter inte nedan angivna skadefall vilka inträffar under den försäkrades fritid:

a) trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande lag i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

b) skada som avses i patientförsäkringslagen

c) skadefall som ger den skadade rätt att med stöd av någon annan lag än OlyL få sådan ersättning som anges i OlyL (till exempel släcknings- och räddningsarbete)

d) skadefall som ger den skadade rätt till ersättning enligt lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom

e) skadefall som har inträffat vid idrottsutövning enligt OlyL 12 §

f) skada i spårtrafik enligt lagen om ansvar i spårtrafik eller i en motsvarande lag i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

g) skador eller sjukdomar till följd av misshandel eller annan avsiktlig gärning som någon annan person utfört.

4. Ersättningar

4.1 Ersättningarna fastställs enligt bestämmelserna i OlyL dock med beaktande av nedan angivna undantag och preciseringar.

4.2 Den årsarbetsinkomst som används som grund för fastställande av ersättning för inkomstbortfall och grund för familjepension är lika stor som den vid skadedagen gällande arbetsinkomsten fastställd enligt FöPL 112 §. För det fall att den årsarbetsinkomst som fastställs i denna försäkring är större än vad som fastställts enligt FöPL utbetalas ersättning i enlighet med den årsarbetsinkomst som särskilt fastställts för denna försäkring.

4.3 Dagpenning, vilken utgörs av en 1/360 av den avtalade årsarbetsinkomsten, utbetalas för en tid om högst ett år. Vid utbetalning av dagpenning eller olycksfalls- eller familjepension grundar sig ersättningen på den avtalade årsarbetsinkomst som gällt vid tidpunkten för olycksfallet.

4.4 Endast företagare som är försäkringstagare har rätt att få sådan lön eller annan förmån ersatt från dagpenning eller olycksfallspension som utbetalas med stöd av denna försäkring.

5. Anmälan om skadefall

5.1 En företagare ska göra en sådan anmälan om skadefall som avses i OlyL 111 § 2 mom. till försäkringsbolaget senast den trettionde dagen från skadedagen.

5.2 Försummar en företagare att göra en anmälan i enlighet med 5.1, kan ersättning vägras för dröjsmålstiden om det är skäligt med beaktande av omständigheterna.

6. Sökande av ändring

6.1 Försäkringsbolagets beslut kan överklagas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Begäran om ändring ska inlämnas skriftligen inom 30 dagar från det att den försäkrade fått kännedom om beslutet. För sökande av ändring gäller i övrigt vad bestämmelserna i OlyL anger.

7. Försäkringspremie

7.1 Försäkringspremien fastställs på grundval av företagarens årsarbetsinkomst samt riskerna i företagararbetet. Årsarbetsinkomsten utgörs av den i enlighet med FöPL 112 § fastställda arbetsinkomsten.

Överstiger årsarbetsinkomsten det i FöPL 112 § fastställda maximibeloppet kan den premiegrundande årsarbetsinkomsten genom separat överenskommelse fastställas till ett högre belopp. Beloppet framgår av försäkringsbrevet.  

Om företagarens arbetsinkomst enligt FöPL 112 § sjunker under det i samma bestämmelser fastställda maximibeloppet ändras årsarbetsinkomsten i denna försäkring till att motsvara en arbetsinkomst enligt FöPL 112 §.

För fastställande av premien är företagaren skyldig att ge försäkringsbolaget en tillräcklig utredning över den försäkrades arbete enligt försäkringsbolagets separata anvisningar.

8. Försäkringens giltighet

8.1 Försäkringen tecknas antingen som en fortlöpande eller en tidsbestämd försäkring. En fortlöpande försäkring gäller för ett kalenderår i sänder, såvida inte försäkringen upphört att gälla i enlighet med punkterna 8.2 – 8.5. En tidsbestämd försäkring gäller under den försäkringsperiod som framgår av försäkringsbrevet.

Försäkringen börjar gälla när försäkringsbolaget fått alla uppgifter som behövs för beviljandet av försäkringen, fastställandet av premien och bestämmandet av den avtalade årsarbetsinkomsten, om det inte avtalats om att ansvaret ska börja gälla senare. Försäkringen kan inte börja gälla retroaktivt.

8.2 Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under pågående försäkringsperiod. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen avslutas tidigast från och med den tidpunkt när anmälan om uppsägning har kommit in till försäkringsbolaget.

8.3 Om företagaren inte längre uppfyller kraven för att teckna försäkring enligt punkt 1 i detta villkor eller inte längre skulle beviljas försäkring upphör försäkringen vid den tidpunkt då ändringen skett. Om företagaren när försäkringen tecknades eller vid ändrade förhållanden har försummat sin upplysningsplikt, kan försäkringen sägas upp även retroaktivt om företagaren inte överhuvudtaget skulle ha beviljats försäkring eller om dennes försäkring borde ha upphört att gälla på grund av ändringen.

8.4 Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren inte betalat förfallen premie eller uppsåtligen inkommit med felaktiga eller bristfälliga uppgifter för premiesättning eller handläggning av ett ärende i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

8.5 En uppsägning ska göras skriftligt. Försäkringen upphör att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen avsänts. När uppsägningen beror på försäkringstagarens försummelse att betala en försäkringspremie upphör försäkringen dock inte att gälla om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.

9. Anmälningsskyldighet

9.1 I samband med att försäkringen tecknas ska försäkringstagaren lämna de uppgifter om sin verksamhet som försäkringsbolaget behöver för att bestämma premie och bedöma risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt för att administrera försäkringen.

9.2 Försäkringstagaren är skyldig att under kalenderårets gång anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som gavs då försäkringsavtalet ingicks. Anmälningen ska göras utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter förändringen.

Exempel på förändringar är att den försäkrade ha upphört med verksamheten, om ägarförhållanden ändras eller försäkringsskyldighet enligt FöPL upphör.

10. Övriga villkor

10.1 På försäkringen tillämpas OlyL till den del inget annat bestämts i villkoren för denna försäkring.